اعضاء کمیته

 

دبیر کمیته : آقای کاظمی

کارگروه مسابقات : آقای کنعانی

کارگروه آموزش و فنی : آقای خدایی

photo_2017-01-30_17-28-34

روابط عمومی و فرهنگی : آقای وهاب آرایی

مدیریت وبسایت : آقای بهروزی